Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

MİYASTENİA GRAVİS TARİHÇESİNE YENİDEN BİR BAKIŞ

MİYASTENİA GRAVİS TARİHÇESİNE YENİDEN BİR BAKIŞ

Özet. Miyastenia gravis’i (MG) ilk olarak Thomas Willis’in 1672 yılında tarif ettiği düşünülür. MG’ye esas ilgi 19. yüzyılın ortalarından sonra başlamış ve 150 yıllık sürede MG hakkında geniş bilgiler edinilmiştir. Bu derlemenin amacı, MG tarihçesini belli bir sistematik içinde toparlamak ve bu bilgileri Türkçe dilinde de aktarmaktır. MG tarihçesi dört döneme ayırarak incelenmiştir: 1868-1930, 1930-1960, 1960-1990 ve 1990-2020. İlk dönemde (1868-1930), MG’nin bütün klinik özellikleri tanımlanmıştır. Sinir-kas arasındaki iletimin fizyolojik/farmakolojik özellikleri anlaşılmaya başlanmış, ardışık sinir uyarımının temelleri atılmıştır. Kürar zehirlenmesine benzetilen MG’ye toksik bir  ajanın neden olduğu düşüncesi hakim olmuş, MG ile timus ilişkisi dikkati çekmeye başlanmıştır. Tedavi ile ilgili kayda değer bir gelişme olmamıştır. İkinci dönemde (1930-1960), nöromüsküler kavşakta iletimin asetilkolin aracılığıyla olduğu anlaşılmıştır. Ardışık sinir uyarımı MG tanısında kullanılmaya başlanmıştır. MG’nin otoimmun bir hastalık olabileceği fikri doğmuş, bu amaçla yapılan deneyler sonuç vermeye başlamıştır. Bu döneme damgasını vuran antikolinesterazların ve timektominin tedavideki yerini almasıdır. Üçüncü dönemi (1960-1990) MG açısından devrimsel bir dönem olarak kabul etmek mümkündür. Önemli immunolojik mekanizmalar aydınlatılmış (asetilkolin reseptör izolasyonu, anti-asetilkolin reseptör antikoru bulunması) ve MG’nin otoimmun bir hastalık olduğu gösterilmiştir. Tedavinin çehresini tümüyle değiştiren pozitif basınçlı mekanik ventilasyon ve kortikosteroidlerin yanı sıra plazma değişimi/İVİg ve azatioprin kullanıma girmiştir. Dördüncü dönemde (1990-2020), anti-MuSK antikoru bulunmuş ve immunolojide yeni gelişmeler kaydedilmiştir. Videotorakoskopik yöntemle yapılan timektomi, ameliyatla ilişkili morbidite ve mortalitenin azalmasını sağlamıştır. Yeni ilaçlar kullanıma girmiş ve klinik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Değerli kılavuzlar hazırlanmıştır. Derlemenin son bölümünde, MG konusunda öncü olan İstanbul Üniversitesi’nin deneyimi anlatılmıştır.

 

Abstract. Myasthenia gravis (MG) was the focus of attention after mid-nineteenth century and a great amount of information has been accumulated in a span of 150 years. In this review, MG history was examined in four periods: 1868-1930, 1930-1960, 1960-1990, and 1990-2020. In the first period (1868-1930), all the clinical characteristics of MG were defined. Physiological/pharmacological studies on the transmission at the neuromuscular junction were initiated, and the concept of repetitive nerve stimulation emerged. Association of MG with thymus was noticed. In the second period (1930-1960), acetylcholine was discovered to be the transmitter in the neuromuscular junction. Repetitive nerve stimulation was used as a diagnostic test. The autoimmune nature of MG was suspected. The hallmark of this period was the use of anticholinesterases and thymectomy in the treatment of MG. The third period (1960-1990) can probably be considered a revolutionary era for MG. Important immunological mechanisms (acetylcholine receptor isolation, discovery of anti-acetylcholine receptor antibodies) were clarified and its autoimmune nature was demonstrated. Treatment modalities which completely changed the prognosis of MG, including positive pressure mechanic ventilation, corticosteroids, plasma exchange/IVIg and azathioprine, were put to use. In the fourth period (1990-2020), more immunological progress, including the discovery of anti-MuSK antibodies, was achieved. Videothoracoscopic thymectomy reduced the morbidity and mortality rate associated with surgery. New drugs emerged and clinical trials were performed. Valuable guidelines were published. In the last part of the review, the experience in MG of Istanbul University, a pioneer in Turkey, is related.

 

MİYASTENİA GRAVİS TARİHÇESİNE YENİDEN BİR BAKIŞ

Miyastenia gravis (MG), okülobulber kaslar ön planda olmak üzere çizgili kaslarda yorulmakla artan güçsüzlüğe neden olan otoimmun bir hastalıktır (1, 2). Postsinaptik yerleşimli proteinlere karşı gelişen antikorlar nöromüsküler bileşkede iletimi bozarak güçsüzlüğe yol açar. MG’li hastaların küçük bir kısmında timoma olması ve gençlerin çoğunda timik hiperplazi bulunması, patogenezinde timusun rolüne işaret eder. Tedavide antikolinesterazlar, timektomi, immunosüpresif ve immunmodülatörler kullanılır.

En temel nöroloji kitaplarında bile yer alan bu bilgiler, ondokuzuncu yüzyılda başlayıp yirmi birinci yüzyıla kadar uzanan 150 yıllık yoğun bir çalışma sonucu öğrenilebilmiştir. Bunu bir buçuk asırdır çözülmeye çalışılan, sırlarla dolu, yığınlarca dedektifin karıştığı polisiye bir öykü olarak da hayal edebiliriz.

Aslında öykünün başlangıcını daha da gerilere, 350 yıl öncesine götürebiliriz. Thomas Willis (Oxford, 1621-1675), Londra’da 1672 yılında yayınlanan ‘De Anima Brutorum’ (‘Hayvanların [brutorum] Ruhu [anima]’) adlı kitabında, sabahları iyi olup öğlene doğru bitkinleşen, yoruldukça konuşamaz hale gelen hastalar tarif etti. Bir yıl sonra Latince’den İngilizce’ye çevrilen kitabındaki tasvirleri Willis’in kendi ağzından dinleyelim (3, 4, 5):

“… mideleri iyi olduğu, nabız ve idrarları normal olduğu halde bu hastalar sinirleri alınmış gibidir, dik duramazlar, neredeyse kıpırdanmaya korkarlar ya da uzun süre sürdüremezler. Bazıları belli bir hastalığı olmadığı halde her gün ölecekmiş gibi uzun süre yatağa bağımlı kalır. Kıpırdamadan yattıklarında arkadaşlarıyla konuşurlar ve neşelenirler, ancak ne kalkıp yürürler ne de buna cesaret ederler. Her hareketten en korkunç bir şeymiş gibi kaçınırlar.… Bunlar sabahları sıkı basarak yürüyebilir, kollarını oraya buraya oynatır veya her hangi bir ağırlık kaldırabilir. Öğlene doğru kaslara akmış olan Ruh tükendiği için ellerini ayaklarını neredeyse kıpırdatamaz olurlar.” İlginçtir ki Willis hastalığı, Ruhların yanısıra hareketli liflere kandan yayılan “patlayıcı Copula” dediği bir şeye bağlar.

Kol ve bacaklarında güçsüzlük yanı sıra konuşma güçlüğü olan bir kadına dikkati çeken Willis şöyle der: “…bir müddet akıcı konuşabilir, ancak uzun süre aceleyle ve zahmetle konuştuktan sonra bir balık gibi sessiz olur, bir kelime bile çıkaramaz ve bir-iki saat sesini tekrar kazanamaz.” Bu hastaların MG tanısına uyduğu ancak 1903 yılında farkedilmiştir.

Virginia vakayınamelerine (‘chronicle’) dayanılarak, ilk MG’li hastanın Powahatan Konfederasyonu (A.B.D.’deki bugünkü Virginia eyaleti) şefi, 1644 yılında ölen yerli Amerikan Opechancanough olduğu düşünülür. Gençliğinde çok güçlü olan ve birçok defa beyazları yenilgiye uğratmış olan bu ünlü şef yaşlılığında yürüyemeyecek kadar güçsüz olduğundan sedyede taşınıyordu ve “gözkapakları o kadar ağırdı ki onları yardımcısı kaldırmadan göremiyordu”. Son zamanlarını hapiste geçiren şefin dinlendikten sonra yürüyebildiğine dair bilgi de vardır (6).

İzleyen yaklaşık 200 yıllık bir sessizlikten sonraki gelişmeler, bu derlemede dört döneme ayırarak düzenlenmiştir. Bu dönemlerin seçimi, her döneme ait bir bütünlük gözetilerek yapılmaya çalışılmıştır. Altmış yıl gibi uzunca bir zaman dilimini kapsayan ilk dönemden sonra, otuzar yıllık üç dönemdeki nöromüsküler kavşakta fizyoloji/elektrofizyolojiyle (a şıkkı), timus/immunolojiyle (b şıkkı) ve tedaviyle (c şıkkı) ilgili gelişmeler anlatılmıştır. Klinik özelliklerden sadece ilk dönemde ayrıntılı olarak söz edilmiştir. Dönemlere ayırmak yapay bulunabilir, bu bakımdan isteyenler, dönem ayırımını gözönüne almaksızın benzer başlıkları izleyerek derlemeyi okuyabilir. Türkiye’de MG tanı ve tedavisinde öncü olan İstanbul Üniversitesi’nin deneyimi en sonda anlatılmıştır.

MG tarihçesi hakkında çok değerli yayınlar bulunmaktadır (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Bu yayınlardan geniş ölçüde yararlanılmış ve önemli olduğu düşünülen orijinal makaleler incelenmiştir. Bu derlemenin amacı, bu bilgileri yukarıda anlatılan belli bir sistematik içinde aktarmak, MG tarihçesini Türkçe dilinde de yazmak ve İstanbul Üniversitesi’nin MG deneyimini kısaca anlatmaktır.

 • 1868-1930

Bu dönemde, MG’nin bütün klinik özellikleri tanımlanmıştır. Sinir-kas arasındaki iletimin fizyolojik/farmakolojik özellikleri anlaşılmaya başlanmış, ardışık sinir uyarımının temelleri atılmıştır. Kürar zehirlenmesine benzetilen MG’ye toksik bir  ajanın neden olduğu düşüncesi hakim olmuş, MG ile timus ilişkisi dikkati çekmeye başlanmıştır. Tedavi ile ilgili kayda değer bir gelişme olmamıştır.

İlk MG olgusunu ayrıntılı olarak Hérard (Paris, 1868) ‘Glosso-labiolaringeal paralizi’ başlığıyla bildirdi (5): Otuz yaşındaki bir kadının yakınmaları konuşma ve yutma güçlüğüyle başlamış, ptoz ve ellerde güçsüzlük eklenmiş, zaman zaman düzelme görülmüş ve zaten solunum güçlüğü mevcutken hasta bir grip sırasında kaybedilmişti. İlginç olarak Hérard bir ara hastayı Duchenne’e göndermiş ve onun uyguladığı elektrik tedavisi sonrası hasta iki ay düzelmişti. Çok dikkati çekmeyen bu tariften sonra Samuel Wilks (Londra, 1877) beyinsapında patolojik değişiklik saptanmayan bir olgu bildirdi. Birçok tarihçede ilk MG olgusunu bildirenin Wilks olduğu yazılıdır (3, 7).

Wilhelm Erb (Heidelberg, 1879), üç hasta bildirerek hastalığın en önemli özelliklerini – okülobulber belirtiler ve remisyon/ataklar – ortaya koydu. Carl Eisenlohr (Hamburg, 1886) ve Hermann Oppenheim (Berlin, 1887) tarafından bildirilen olgularda beyinsapında patolojik değişiklik bulunmamıştı. Bu sırada nöropatolojinin özellikle Almanya’da hızla gelişmekte olduğunu ve motor nöron hastalığında motor nukleuslardaki nöron kaybının iyi bilindiğini, bu bakımdan normal görüntünün çok şaşırtıcı bulunduğunu vurgulamak gerekir (3, 4). Lauriston Elgie Shaw (Londra, 1890), Herman Hoppe (Ohio, 1892) ve Julius Dreschfeld (Manchester, 1893) tarafından bildirilen olgularla sayı arttı. Samuel Vulfovitsj Goldflam (Varşova, 1893) kendi üç hastasını, o zamana kadar bildirilmiş tüm olgulardan oluşan literatür eşliğinde, anlatarak hastalığın tanı/ayırıcı tanı ve prognozuyla ilgili bütün özelliklerini bildirdi. Oppenheim gibi Friedrich Jolly (Berlin, 1895) de iki olgu sunduğu bildirisinde MG’yi kürar zehirlenmesine benzetmişti (12). Bin dokuz yüz yılına kadar bildirilmiş 60 kadar olgu Oppenheim (8) ve Harry Campbell-Edwin Bramwell (13) tarafından ayrıntılı olarak yazılarak derlendi.

MG’yi en ayrıntılı olarak anlatan Erb ve Goldflam’a ithafen bir süre hastalığın ismi Erb-Goldflam sendromu olarak kabul gördü. Jolly ‘myasthenia gravis pseudoparalytica’ ismini önerdi; ‘myasthenia gravis’ isminin konması kararı ise 1899’da Berlin Society of Psychiatry and Neurology tarafından verildi. ‘Myasthenia’ Yunanca kas güçsüzlüğü, ‘gravis’ ise Latince şiddetli-ağır anlamına geliyordu.

 1. Nöromüsküler kavşak: Fizyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler

Fizyolojik incelemeler

Bu sıralarda nöromüsküler kavşak (NMK) hakkında çok az şey bilinmekteydi. NMK’da iletimin kimyasal olduğunu (‘soups’, çorba-sıvı) söyleyenler bir tarafta, elektriksel olduğunu (‘sparks’, kıvılcım) düşünenler diğer tarafta olmak üzere farmakologlar ile fizyologlar arasında bir tartışma süregitmekteydi (‘the war of the soups and the sparks’, çorbalarla kıvılcımların savaşı) (10). Bin dokuz yüz yirmilerin başında Otto Loewi’nin kurbağa kalp kasında yaptığı deneyler olayın kimyasal olduğunu gösterdi. Henry Dale, Loewi’nin ‘vagus maddesi’ dediği ileticinin (transmitter) asetilkolin (ACh) olduğunu farketti.

Elektrofizyolojik incelemeler

Jolly, çizgili kasa kısa aralıklarla verilen faradik stimulasyon sırasında kas yanıtının hacminin giderek azaldığını gösterdi ve ardışık sinir uyarımının temelleri atılmış oldu.

 1. İmmunoloji öncesi gelişmeler: Toksinler

Bu yıllarda, ünlü bilim insanı Paul Ehrlich’in (1854-1915) ‘ototoksisite korkusu’ (‘horror autotoxicus’) kavramı geçerliydi, yani antikorlar oluşsa bile vücudun kendini tehlikeye sokmayacağı, kendini yıkıma uğratmasını bazı mekanizmalarla önleyeceği düşünülüyordu (12, 14). Otoimmun bir hastalık olduğu gösterilen paroksismal soğuk hemoglobinurisi ise bir istisna olarak kabul edilmişti. Zamanına uygun olarak, MG’ye genellikle toksik (12) veya mikrobik (13) bir ajanın neden olduğu düşünüldü. Carl Weigert (Frankfurt, 1901), timusta tümörü olan miyastenik bir hastanın kaslarında lenfositik infiltrasyon saptadı. Edward Farquahar Buzzard (Londra, 1905), kasların yanı sıra timusta da mevcut olan benzer lenfositik depozitleri ‘lenforaj’ (‘lymphorrages’) olarak adlandırdı. Weigert bunları timustaki tümörden metastaz olarak değerlendirirken Buzzard bunların damar yoluyla gelerek kası etkileyen toksik bir ajan olabileceğini düşündü (12).

Bu dönemde hastalığın timusla ilişkisini ortaya koymaya başlayan makaleler yazılmaya başlandı. Oppenheim’ın bir hastasında timusta tümör saptandı (1899) (9). Bin dokuz yüz birde Leopold Laquer’in MG’li bir hastasında patolog Carl Weigert tarafından lenfoma olarak değerlendirilen bir timik tümör saptandı (yukarıda ayrıntıları anlatıldı). Ernst Ferdinand Sauerbruch, MG’li bir hastada hipertiroidiyi düzeltmek amacıyla yaptığı timektomiden sonra MG belirtilerinde düzelme olduğunu gözledi (Zürih, 1911). Daha sonraki yıllarda yapılan nekropsi çalışmaları MG ile timik tümör veya hiperplazi arasındaki ilişkiyi pekiştirdi.

 1. Tedavi

Denenen çeşitli tedaviler arasında, striknin, civa, arsenik, potasyum, demir, kinin ve elektrik stimulasyonunu sayabiliriz. Oppenheim gibi Campbell ve Bramwell (13) de hiçbirinin işe yaramadığı, en iyisinin dinlenmek olduğunu düşünüyordu (9).

 • 1930-1960

Bu dönemde, NMK’da iletimin asetilkolin aracılığıyla olduğu anlaşılmıştır. Ardışık sinir uyarımı MG tanısında kullanılmaya başlanmıştır. MG’nin otoimmun bir hastalık olabileceği fikri doğmuş, bu amaçla yapılan deneyler sonuç vermeye başlamıştır. Bu döneme damgasını vuran antikolinesterazların ve timektominin tedavideki yerini almasıdır.

 1. Nöromüsküler kavşak: Fizyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler

Fizyolojik incelemeler

Loewi kalp kasında sinirle kas arasındaki iletimin kimyasal olduğunu keşfettikten sonra Dale, Feldberg ve Vogt’un çalışmaları NMK’daki iletimin de ACh aracılığıyla gerçekleştiğini gösterdi (15). Bu keşifler Loewi (Avusturya) ve Dale’e (İngiltere) 1936 Nobel ödülünü kazandırdı. Ancak, kimyasal/elektriksel tartışması bu dönemin sonlarında kimyasalın yaygın olarak kabul görmesine kadar sürdü (16). Önemli bir gelişme de 1952’de Fatt ve Katz’ın (17), son plakta istirahatte spontan eşik altı elektriksel boşalımlar (miniature endplate potentials, MEPP) olduğunu ve bunun muhtemelen ACh salınmasıyla ilgili özel alanlardan kaynaklandığını göstermesi oldu.

Bu yıllarda MG’nin patogenezinin aydınlatılmasında önemli bir rol oynayacağını sonradan göreceğimiz bir keşif daha oldu. Onyedinci yüzyıldan beri dikkati çeken elektrikli yılan balığının (‘electrical eel’, Electrophorus ve Torpedo) elektrik organının iskelet kasından oluştuğu, ancak kontraktil elemanlarını kaybedip sadece modifiye bir son plaktan ibaret kaldığı ondokuzuncu yüzyıl sonlarında anlaşılmıştı. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce (1939) Fransa’da çalışmakta olan David Nachmansohn ve Alfred Fessard, NMK’daki transmitterin ACh olduğunu yeni keşfetmiş olan Wilhelm Feldberg’i Londra’dan ısrarla işbirliğine çağırarak onun yardımıyla elektrik organı stimule edenin de ACh olduğunu gösterdiler (18). Böylece, araştırmalarda kullanılabilecek bol kolinerjik innervasyonlu ve muhtemelen zengin asetilkolin reseptörlü (AChR) bir son plak elde edilmiş oldu.

Elektrofizyolojik incelemeler

Ardışık sinir uyarımını (ASU) MG tanısında ilk kullanan Donald Lindsley (1935) oldu. ASU, Harvey ve Masland (1941) tarafından geliştirildi, hatta bu teste bir süre ‘Harvey-Masland testi’ dendi. Bin dokuz yüz ellilerde, özellikle Amerikan ekolündeki elektrofizyologlar arasında, MG’de patolojinin postsinaptik olduğu düşünülüyordu (19, 20).

 1. Otoimmunite kavramının tohumları

Kanda birşey (‘Something in the blood’)

Jolly, vücudun bir yerinin yorulmasıyla başka bir yerinde güçsüzlüğün belireceğini gözlemişti. Bu olay daha sonra ‘Mary Walker fenomeni’ olarak anıldı ve bazıları tarafından Jolly’ye yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirildi (21). Ancak, Walker’in hastasında yaptığı deney farklıydı (22). Bu bakımdan deneyi ayrıntılı anlatmanın yararı olabilir: Her iki kolda dört dakika sfigmomanometre 200 mm Hg’ye kadar şişirilerek dolaşım engellendi ve kollar bu sürenin başlangıcında bir dakika hareket ettirildi. Egzersizden bir buçuk dakika sonra değil, ancak sfigmomanometre gevşetildikten bir buçuk dakika sonra soldaki ptozda belirgin artma oluştu. Sfigmomanometre kullanılmadan egzersiz yaptırılırsa ptoz bir buçuk dakika sonra artıyordu. Yani dolaşımın engellenmesi ptozun gelişmesini geciktirmişti, bu da miyastenik kastan kana geçen kimyasal bir maddenin başka bir yerdeki son plakta iletimi bloke ettiğini düşündürüyordu. Bu deney sonrasındaki yıllarda kanda kürar benzeri bir ajan daha yoğun bir şekilde arandı. Anne kanından bebeğe geçen bir madde ile oluştuğu düşünülen neonatal MG de bu düşünceyi destekliyordu (12). Bin dokuz yüz ellili  yıllarda kandaki bu kürar benzeri maddeyi arama çalışmaları hızlandı, 1959’da William Nastuk ve Arthur Strauss MG kanının kurbağa kas hücrelerinde sitolitik bir aktivite gösterdiğini bildirdiler (23).

Başka hastalıklarda otoimmunite

Romatolojik ve endokrinolojik hastalıklarda, 1950’li yılların ortalarından sonra otoimmunite kavramında radikal değişiklikler olmaya başladı. Sistemik lupus eritematosus’un (SLE) immunolojik bir hastalık olduğu 1953’de ileri sürüldü (24), 1956’da deneysel tiroiditte tiroid antikorları saptandı ve izleyerek Hashimoto’lu hastaların serumunda otoantikorlar bulundu (14, 25). MG’de timustaki değişikliklerin Hashimoto’da tiroiddeki patolojiye benzediğine dikkati çeken Smithers 1959 yılında (26) MG’nin de Hashimoto gibi otoimmun bir hastalık olabileceğini öne sürdü.

 1. Tedavi

Özel olarak MG’ye yönelik olmayan, ancak pnömoni gibi MG’nin alevlenmesine neden olan komplikasyonların tedavisini sağlayan antibiyotiklerin 1940’lı yıllarda kullanılmaya başlanması çok önemli bir gelişmeydi. Bu dönemin en önemli özelliği ise MG’ye spesifik tedavilerin ortaya çıkması oldu: Antikolinesterazlar ve timektomi.

Semptomatik tedavi (efedrin ve antikolinesterazlar)

Miyasteninin çehresi iki kadının merakı ve cesareti sayesinde değişmeye başladı. Kendisi de miyastenik olan Dr. Harriet Edgeworth (Arizona, 1930), menstruasyon krampları için aldığı efedrinin MG’ye iyi geldiğini bildirdi ve efedrin kullanıma girdi (27).

Prostigminin MG’de kullanılması Mary Walker (Londra, 1934) (3, 4, 21) sayesinde oldu. Walker’in şefi Derek Denny-Brown miyasteniyi kürar zahirlenmesine benzetmişti. Bu bilginin ışığında, Walker bir hastada fisostigmin enjeksiyonu ile dramatik bir yanıt aldı (28). Daha sonra Philip Hamill isimli bir farmakoloğun önerisiyle prostigmini başarıyla denedi (29). Çalıştığı hastaneye ithafen buna St. Alfege mucizesi dendi. Walker, bu gözlemlerin MG’de patolojinin kasta değil, NMK’da olduğunu desteklediğini belirtti.

Burada bir not düşmek gerekir: Aslında, prostigminin bir miyastenik hastada yararlı olduğunu ilk bildiren Lazar Remen (Munster, 1932) oldu (4). Ancak yazdığı makalenin konusu MG ile glisinin ilişkisiydi, prostigminin etkisini vurgulamayınca dikkatlerden kaçtı. Jolly de fisostigminin işe yarayabileceğini öne sürmüş, ancak çok toksik olduğundan üzerinde durmamıştı. Keesey, Francis Darwin’in bir saptamasını hatırlatır: “Bilimde kredi bir fikri ilk düşünene değil, dünyayı bu fikre inandırana gider” (21).

Prostigmin birkaç hafta içinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönemde Henry Viets Boston’da Massachusetts General Hastanesi’nde ilk özel miyasteni polikliniğini başlattı. Edrofonium klorid 1950’de, piridostigmin bromid 1954’de, ambenonium klorid 1955’de kullanıma girdi (9).

Timektomi

Bu dönemin çok önemli gelişmelerinden biri de timektomi konusunda oldu. Sauerbruch’ın yukarıda sözü edilenden sonra ameliyat ettiği iki timomalı hasta kaybedilmişti. Bir kardiyak cerrah olan Alfred Blalock, ağır jeneralize timomalı genç bir MG hastasında, miyasteninin görece iyi olduğu dönemi seçip çok iyi hazırlanarak ilk timomektomiyi yaptı (Baltimore, 1936). Hasta, timomalı olmasına rağmen (timomalıların timektomiden fazla yararlanmadığı göz önüne alınırsa) ameliyat sonrası remisyona girdi ve izlendiği 21 yıl boyunca çok iyi olmaya devam etti. Blalock, 1941-1944 arasında 20 kadar timomasız hastada timektomi yaptı ve yarısından çoğunda iyi sonuç bildirdi (4, 9).

Daha sonra timektomi konusunda yaşanan tartışma anlatmaya değer. Tiroid cerrahisinde uzmanlaşmış olan Geoffrey Keynes (Londra), 1942-1956 yılları arasında 300 civarı timektomi yaptı. Timektomi sonrası hastaların %65’inde tam veya tama yakın remisyon oranı bildirdi. En iyi sonuç timektomi erken yapıdığında (<50 yaş) elde ediliyordu (30). Ancak, bu olumlu sonuçlar Mayo Klinik’den Lee Eaton (nörolog) ve Theron Clagett (cerrah) tarafından 1950 yılında bildirilen olumsuz sonuçlarla çelişmekteydi; onların çalışmasının görünürdeki üstünlüğü, timektomisiz hastalarla karşılaştırma yapılmış olmasıydı (31). Timektominin ateşli savunucusu Keynes’i bu durum çok kızdırır ve şöyle der: “Mayo Klinik işe yaramadığını ispat ettiği halde ameliyat etmeye devam etmemizi” eleştirenlerin “fısıltılarına kulaklarımızı kapadık ve ameliyat etmeye devam ettik” (3). Keynes ortada temel bir problem olduğunu sezerek Eaton-Clagett’in çalışmasını tekrar gözden geçirir ve onların timektomi grubundaki timomaların çok sayıda olduğunu farkeder, bu da sonucun olumsuz çıkmasına neden olmuştur. Oysa Keynes, timomalılardaki ameliyatın miyastenik belirtileri fazla etkilemediğini farketmiş ve timomasız timektomileri bildirmişti. Nihayet, 1955 yılında Eaton ve Clagett de timektominin kadınlarda yararlı olduğunu kabul eder (32). Erkeklerdeki yarar konusunda yine ayrı pozisyondaydılar, Keynes bunu da erkek sayısının azlığının istatistikte sorun yaratması olarak değerlendirir. Keynes daha sonra ünlü merkezlerden çıkan fikirlere aşırı önem verilmesini eleştirir ve iyi düzenlenmemiş verilerle yapılan istatistiğin akıl karıştırıcı sonuçlara neden olabileceğini vurgular (3). Timektominin yapılmaya devam edilmesinde Keynes’in rolü büyüktür.

İmmunosüpresif tedavi

Tedavide, timektomi dışında ilaçlar da denendi. Anterior hipofiz ekstresi ile birkaç hastada iyi sonuç alınmasına rağmen daha çok sayıda hastada etkisiz olduğu bildirildi. Clara Torda ve Harold Wolff, ACTH kullanan 15 hastanın üçte ikisinde iyi sonuç aldı (33). ACTH’ın yararsız olduğu çalışmalar da bildirildi. Bu dönemin sonuna doğru MG’nin önemli isimlerinden David Grob, kortizon ve ACTH’ın ya değişiklik yapmadığı ya da MG’yi kötüleştirdiği sonucunu dile getirdi (34).

 • 1960-1990

Bu dönemi MG açısından devrimsel bir dönem olarak kabul etmek mümkündür. Önemli immunolojik mekanizmalar aydınlatılmış (AChR izolasyonu, anti-AChR antikoru bulunması) ve MG’nin otoimmun bir hastalık olduğu gösterilmiştir. Tedavinin çehresini tümüyle değiştiren pozitif basınçlı mekanik ventilasyon ve kortikosteroidlerin yanı sıra plazma değişimi/İVİg ve azatioprin kullanıma girmiştir.

 1. Nöromüsküler kavşak: Fizyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler

Fizyolojik incelemeler

NMK’da iletimin motor sinir uçlarından salınan ACh yoluyla olduğu kanıtlanmış, ancak postsinaptik membranda olası bir reseptör henüz bulunamamıştı. Elektrikli yılan balığının elektrik organı, zengin kolinerjik beslenmesi nedeniyle AChR izole edilmesi için çok elverişliydi (18). Ancak, bu balığın nikotinik sinapslarında yapılan deneyler sonuç vermiyordu. Birçok araştırıcı gibi Changeux de bu konuda çalışmaktaydı. Bu sıralarda, 1963 yılında, Chang ve Lee, Taiwan’da bulunan Bungarus multicinctus adlı yılanın zehrinden NMK’da iletimi bozan alfa-bungarotoksini izole etmişti. Lee’nin Changeux’nün Pasteur Enstitüsü’ndeki laboratuvarına beklenmedik ziyareti ile problem çözüldü ve Lee’den aldığı toksinin yardımıyla kısa zamanda 1970 yılında Changeux AChR’yi tanımlayabildi (35). Bu önemli keşif elektrikli yılan balığında bol miktarda bulunduğu anlaşılan AChR ve ona irreversibl olarak bağlanan alfa bungarotoksin sayesinde olabilmişti ve MG patogenezinin aydınlatılmasında anahtar rolü oynayacaktı (18). Bin dokuz yüz seksenli yıllarda AChR molekülünün immunolojik olarak önemli olan alfa subünitesi klonlandı (36).

AChR izolasyonundan üç yıl kadar sonra Fambrough, Drachman ve Satyamurti, AChR’lere güçlü afinitesi olan alfa bungarotoksin ile MG’de postsinaptik AChR’lerde azalma olduğunu saptadı (37). Daha önceleri, Andrew Engel ve Santa tarafından elektron mikroskopisiyle son plak incelenmiş ve postsinaptik bölgenin basitleşmiş olduğu saptanarak MG’de patolojinin postsinaptik olduğu görülmüştü (38).

Elektrofizyolojik incelemeler

Bin dokuz yüz ellilerin sonlarında Amerikan ekolü NMK’daki patolojinin postsinaptik olduğunu düşünürken (19, 20) 1960’lı yılların ortalarında presinaptik/postsinaptik tartışması tekrar alevlendi. Dan Elmqvist ve ekibi intraselüler elektrodlarla yaptıkları deneylere (39), John Desmedt ise ASU ile yaptığı çalışmalarına (40) dayanarak presinaptik etkilenimi savundular. Bin dokuz yüz yetmişli yıllarda temel bilimlerdeki gelişmeler olayın postsinaptik olduğunu kesinleştirdi. Coşkun Özdemir ve Robert Young’ın ASU çalışmaları (41) MG’de postsinaptik tutulumu destekledi ve MG’de ASU’nun tüm karakteristik patternlerini ortaya çıkardı. Eric Stålberg grubu tarafından geliştirilen tek lif EMG (TLEMG), 1970’lerin başında  MG’nin önemli bir tanı testi olarak yerini aldı (42).

 1. İmmunolojik ve genetik gelişmeler

İlk laboratuvar ve klinik kanıtlar

Nastuk ve Strauss’un 1950 sonlarında başlattığı deneyler 1960’lı yıllarda devam etti. MG kanının kurbağa kas hücrelerini erittiğini göstermişlerdi (23).  Daha sonra, Nastuk ve ekibi serum kompleman aktivitesinin MG’de atak ve remisyonda değişkenlik gösterdiğini saptadı (43).

John Simpson (Londra, 1960), 440 miyastenik hasta ile ayrıntılı konuşup dosyalarını inceleyerek MG’nin son plaktaki bir reseptöre karşı oluşan bir antikora bağlı otoimmun bir olay olduğunu Edinburg’da düzenlenen bir toplantıda ileri sürdü (44). Konuşmasının başlangıcında, dinleyicilerinden öğretildikleri herşeyi unutup miyasteniye başka bir açıdan bakmalarını istedi.

Nastuk’un deneylerinden de haberdar olan Simpson istisnasız bütün klinik fenomenleri içine alabilen, patofizyolojik ve farmakolojik dahil bilinen her türlü bilginin yerini bulabileceği birleştirici bir hipotez aramak üzere yola çıkmıştı. Bilindiği gibi, daha önceki birkaç yılda SLE’nin, özellikle de Hashimoto’nun otoimmun hastalıklar olabileceğini bildiren yayınlar vardı. MG’de ve ailelerinde tiroid hastalığının sık görülmesi, klinik özelliklerin cins ve yaş açısından SLE’ye benzemesi, kaslardaki lenfositik infiltrasyonun romatolojik hastalıklardaki gibi olması Simpson’a MG’nin de otoimmun bir hastalık olduğunu düşündürmüştü. Simpson, sinir ve kaslardaki strüktürel değişikliklerin basit bir kimyasal olay sonucu olamayacağına, timusun retikuloendotelyal bir rol oynamasının mümkün olduğuna dikkati çekti. O sırada patolojinin son plakta olduğunu savunanların doğrultusunda, son plakta kompetitif-bloke edici bir madde olması gerektiğini öne sürdü. Simpson’un tüm bu verilerle, akıl yürüterek vardığı sonucu kendi sözlerinden dinleyelim (44):

“Özet olarak önerim, miyasteninin, son plakta bir proteine karşı oluşan bir antikora kasın verdiği otoimmun bir yanıt olduğudur. Bunun [antikorun] kişiye veya nadiren miyastenik annenin fetusuna spesifik olan ACh-kompetitif-bloke edici madde özellikleri olmalıdır….. [Miyasteni] bir enfeksiyona karşı, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı otoimmun bir yanıt sonucu olabilir veya bir redikuloendotelyal sistem, spesifik olarak timus, hastalanarak kas son plak proteinine sanki ‘yabancı’ gibi reaksiyon gösteriyor olabilir.”

Konuşmasını Hughlings Jackson’dan bir alıntı ile sonlandırır: “Hipotez veya varsayım (tahmin) bir sonuç değildir; gözlem ve deney için sadece bir başlangıç noktasıdır, onu yalnız doğrulamaya değil yanlışlamaya da çalışmalıdır” (44). Yepyeni olduğunu başlangıçta vurguladığı bu hipotez daha sonra gözlem ve deneylerle büyük ölçüde doğrulanacaktır. Ancak, 1960-1970 arası yine de MG’de otoimmunite varlığının tartışıldığı yıllar olacaktır (12).

Anti-asetilkolin reseptör antikoru keşfi

Bin dokuz yüz yetmişli yıllar, MG’de devrim niteliğinde immunolojik buluşlara tanıklık etti. James Patrick ve Jon Lindstrom 1973’de, elektrikli yılan balığında bol miktarda bulunan AChR’yi, antikor üretmek üzere tavşanlara tekrar verince tavşanlarda flask paralizi ve solunum güçlüğü oluştu (Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis, EAMG). MG’ye benzetilen bu tablo prostigmin ile düzeldi (45). Aslında amaç MG modeli oluşturmak değil, AChR’yi incelemekti. Nihayet, 1976 yılında Lindstrom ekibi, inceledikleri MG hasta grubunun %87’sinde anti-AChR antikorları saptadı (46). Klaus Toyka ekibinin MG hastalarından alınan İgG’nin enjekte edildiği  farelerde güçsüzlük geliştiğini ve AChR sayısında azalma olduğunu saptaması (47), plazma değişimi yapılan hastaların düzelmesi (48), Andrew Engel ve ekibinin MG hastalarının NMK’sında İgG ve kompleman bulması (49) sonucu bu antikorların patolojik olduğu anlaşıldı. Bin dokuz yüz seksenli yıllarda AChR ve anti-AChR antikorları hakkında daha çok bilgi edinildi. MG’de T hücrelerinin önemi anlaşılmaya başlandı (1, 8, 11).

Genetik incelemeler

Bin dokuz yüz yetmişli yıllarda genç kadınlarda HLA-B8 ve yaşlı hastalarda HLA-A3 sıklığının fazla olduğu gösterildi. Compston ekibinin kendi hastalarında, başlangıç yaşı ve timoma varlığını göz önüne alarak yaptığı HLA çalışması ile MG üç gruba ayrıldı: 1.) Timomasız 40 yaş altında, kadınların çoğunlukta olduğu HLA-A1, B8, DRw3 ile ilşkili bir grup, 2.) Timomasız 40 yaş üstünde, erkeklerin çoğunlukta olduğu HLA-A3, B7, DRw2 ile ilişkili ikinci grup ve 3.) HLA ile ilişkisiz bulunan timoma grubu (50). Bu çalışmayla MG’yi alt tiplere ayırmanın, özellikle patogenez ve tedavi açısından önemi kavrandı ve o zamandan beri subgruplar bazı değişikliklerle ve eklemelerle kullanılageldi (2).

 1. Tedavi

Mekanik ventilasyon

Pozitif basınçlı mekanik ventilasyon MG’de ilk defa 1957’de Londra’da New End Hospital’da kullanılmaya başlandı ve 1958’den sonra yaygınlaştı (51).

Bin dokuz yüz altmışların başında %40 olan mortalitenin 1970’lerde %5’e düşüşündeki en önemli etkenin pozitif basınçlı mekanik ventilasyon ve Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) olduğu düşünülür (52).

Timektomi

Timektomi konusundaki kafa karışıklığı tekrar alevlendi. Bu karışıklıkta, çalışmalara dahil edilen hastaların farklı özellikleri (timomalı ve timomasız) ve timektominin zamanlaması (erken ve geç yapılan timektomi) gibi faktörler rol oynadı. Bu dönemde Mayo Klinik’ten iki önemli çalışma – prospektif yapılmamış olsa da – oldukça önemli bilgiler verdi. Bunlardan biri, yarısı bilgisayar yardımıyla oluşturulmuş timektomisiz bir kontrol grubunu kapsayan, 17-50 yaş arasında 156 hasta ile yapılmış ve ortalama 20 yıl izlem sağlanmış olan çalışmaydı (53). Remisyon oranı timektomili grupta daha yüksek bulunmuştu. Diğer çalışma ise yarısı kadarı timektomisiz 149 on yedi yaşından küçük çocuğu kapsayan ve ortalama 17 yıl izlem sağlanmış olan bir çalışmaydı ve remisyon oranı yine timektomili grupta daha yüksek bulunmuştu; erken timektomi yapılan ve bulber belirtiler ön planda olanlarda daha başarılıydı (54). Bulunduğumuz zamandan geriye doğru bakıldığında, daha önceki Keynes’inkiler dahil bu gözlemlerin kortikosteroidlerin henüz kullanılmadığı bir zamanda yapılmış olmasının değerlerini artırdığı düşünülebilir.

İmmunosüpresif tedavi

Kortikosteroidler ve azatioprin, önce tepkiyle karşılandı, ilk önerilmesinden ancak birkaç yıl sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandı (9, 55). Bin dokuz yüz altmışların sonuna doğru yararlı olduğu bildirilen yüksek doz ACTH (56) birkaç yıl sonra MG tedavisinde kabul görmeye başladı (57). Bin dokuz yüz yetmişlerin başında King Engel ve ekibi tarafından yüksek doz oral kortikosteroidlerle iyi sonuçlar bildirilmesine rağmen (58) bu tedavinin genel kabul görmesi yine birkaç yıl sonra olabildi (9, 59). Azatioprin, Avrupa’da ABD’ye göre daha erken kullanılmaya başlandı. Yararı 1960’ların sonlarında anlaşılmaya başlandı (60), 1970’lerin ortalarından sonra yaygın olarak kullanılıyordu (61).

Plazma değişiminin 1976’dan sonra (62), İVİg’in ise 1984’den sonra (63, 64) miyastenik kriz yönetimine olan katkıları anlaşıldı. Siklofosfamid, 1981’den sonra MG’de toksisitesine dikkat edilerek kullanılabilecek ilaçlar listesine girdi.

Bin dokuz yüz doksana gelindiğinde artık MG’nin bugün uyguladığımız klasik tedavisi ana hatlarıyla belirlenmişti.

 • 1990-2020

Bu dönemde, anti-MuSK antikoru bulunmuş ve immunolojide yeni gelişmeler kaydedilmiştir. Videotorakoskopik yöntemle yapılan timektomi, ameliyatla ilişkili morbidite ve mortalitenin azalmasını sağlamıştır. Yeni ilaçlar kullanıma girmiş ve klinik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Değerli kılavuzlar hazırlanmıştır.  

 1. Nöromüsküler kavşak: Fizyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler

Fizyolojik incelemeler

AChR molekülünün epsilon ve gamma subüniteleri 1990’larda klonlandı (65). Kas spesifik kinaz (muscle specific kinase, MuSK) adlı bir proteinin postsinaptik bölgede yerleştiği gösterildi ve daha sonraları MuSK yolağındaki proteinler bulundu (2).

Elektrofizyolojik incelemeler

Bu dönemde ASU ve TLEMG teknik olarak geliştirildi, yeni bilgiler edinildi. MuSK MG’de yapılan ASU’da en belirgin dekrementin orbikularis okuli (OO) kasında olduğu gözlendi, oysa jeneralize AChR MG’de OO dekrement bulmanın en az olası olduğu kaslardan biri olarak biliniyordu (66). Düşük frekanslı ASU’da MG ve Lambert Eaton miyastenik sendrom’daki dekrement patterninin farklı olabildiği bildirildi (67, 68). Konsantrik iğne ile TLEMG yapma şartları geliştirildi (69). Çok yararlı bir gelişme de kılavuzların hazırlanması oldu (70, 71).

 1. İmmunolojik ve genetik gelişmeler

Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri anti-MuSK antikorlarının bulunması oldu (72). MuSK MG’nin kliniğinin oldukça özgün olduğu anlaşıldı (2, 73, 74). Klinik önemleri anti-MuSK antikor kadar belirgin olmasa da bu dönemde anti-titin ve anti-riyanodin (75) ile anti-LRP4 (76) antikorları gibi çeşitli antikorlar bulundu.

Genetik incelemeler, MG alt tipleri ile HLA arasında yeni ilişkileri ortaya çıkardı (77,78). MuSK MG ile HLA ilişkisinin farklı olduğu dikkati çekti (79, 80).

Halen T ve B hücreleri ve timus ile ilgili immunolojik araştırmalar çeşitli ülkelerdeki seçilmiş laboratuvarlarda sürmektedir. İmmunolojik gelişmelerin ayrıntılarına girmek bu derlemeyi aşmaktadır.

 1. Tedavi

Videotorakoskopik timektomi

Timektominin mortalitesini neredeyse ortadan kaldıran ve morbiditesini çok azaltan videotorakoskopik timektomi çok önemli bir gelişmeydi. Anterior mediastinal kitleler için ilk torakoskopik ameliyat 1993 yılında yapılmıştı (81). İki binli yılların  başından itibaren MG’de yaygın olarak yapılmaya başlandı (82).

Klinik çalışmalar ve yeni tedavi seçenekleri

Bin dokuz yüz doksanlı yıllarda tek merkezli prospektif olarak yapılan görece bilimsel çalışmalar geçmiş yıllardaki retrospektif çalışmaların yerini almaya başladı. Randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir çalışma ile siklosporin değerlendirildi (83) ve kısmen de olsa olumlu sonuç alınarak bazı merkezlerce kullanılmaya başlandı. Kortikosteroidlere eklenen azatioprinin tek başına kortikosteroidlere göre daha etkin olduğu küçük bir klinik çalışma ile gösterildi (84). İVİg ve plazmaferezle ilgili çalışmalar yapıldı (85).

MG’de kullanılabilecek yeni skalalar bundan sonraki klinik çalışmalarda önemli rol oynadı (86). Kermit Osserman tarafından geliştirilmiş olan Osserman klasifikasyonu bir tarafa bırakıldı ve MG Foundation of America (MGFA) skorlaması, MGFA-Postintervention Status (MGFA PIS) (87) ve hastanın subjektif durumunu araştıran MG Activities of Daily Living (MG ADL) (88) gibi skalalar geliştirildi. Daha önce geliştirilmiş olan Quantitative MG (QMG) skalasının (89) güvenilirlik testi yapıldı (90). Daha kolay kullanımı olan MG-Composite skalası (91), QMG ile MG ADL’den türetilmişti.

Kaminski’ye göre (92) klinik çalışmalarda dönüm noktası mikofenolat mofetil ile ilgili iki klinik çalışma ile oldu. Bunlar, çok merkezli, randomize, çift kör Faz 3 çalışmalardı (93, 94). Negatif sonuç veren bu çalışmalar MG’de çalışma yapmanın ne kadar zor olduğunu ortaya çıkardı. Etik olarak ilaçlı ve ilaçsız her iki grupta da kullanılmak zorunda olunan kortikosteroidler düşük dozda bile çok etkin oluyor ve yeni ilacın etkisini maskeliyordu. Diğer nedenler arasında izleme süresinin kısalığı ve sonuç ölçütlerinin (outcome measures) yetersizliği sayılıyordu (95). Bu durum, mikofenolat mofetilin işe yarayabildiğinin gösterilmesi için ‘uzman görüşüne’ (‘expert opinion’) başvurmayı gerektirdi (96). Metotreksat ile yapılan ve negatif sonuç veren başka bir klinik çalışmanın da mikofenolat mofetil’inkine benzer bir akibete uğradığı düşünüldü (97). Takrolimus’la yapılan klinik çalışmalarda farklı sonuçlar elde edildi (98).

Her ne kadar çeşitli çalışmalar timektominin olumlu etkisini göstermiş olsa da klinik bir çalışma yapılmadan bu konunun bir sonuca bağlanamayacağını ve tartışmaların bitmeyeceğini farkeden merhum John Newsom-Davis (Oxford) Faz 3 bir timektomi çalışması başlattı (99). Çalışmanın olumlu sonucu, timektomi taraftarı olan ve bu çalışmanın da mikofenolat mofetil’in akibetine uğramasından ürkenler için çok sevindirici oldu.

MG’de kullanılmaya başlanan önemli bir ilaç da rituksimab oldu (100). Özellikle MuSK MG’de çok etkin olduğu bildirildi. MuSK MG’nin nadir olması nedeniyle rituksimab için Faz 3 klinik çalışma yapılamadı, ancak uluslararası bir uzman topluluğunun kör olarak ve belli kriterlere dayanarak rituksimab almış ve almamış hastaların klinik verilerini karşılaştırıp değerlendirdiği farklı bir yöntem kullanılarak rituksimabın MuSK MG’de yararlı olduğu (Klas IV kanıt) sonucuna varıldı (101). Bu çalışmada kantitatif bir skala kullanılamayacağından modifiye MGFA-PIS yanı sıra immunosüpresif dozunu da göz önüne alan MGST1 (Myasthenia Gravis Status and Treatment Intensity) skalası oluşturuldu. Diğer bir Faz 3 çalışma da kompleman inhibitörü olan eculizumab’ın AChR MG’de kullanımını değerlendirmek üzere yapıldı (102). Bu çalışma olumlu sonuç vermedi, ancak ilaç FDA onayı aldı.

Hasta bulma zorlukları, ek olarak kullanılan kortikosteroidlerin güçlü etkisi ve ölçümde kullanılan skalaların yetersizliği gibi nedenlerle MG’de klinik çalışmaların hiç de kolay olmadığı görüldü. Bundan sonraki yıllarda, klinik çalışmaya başlarken çok daha dikkatli olunacağı, rituksimab çalışmasında olduğu gibi farklı modelli araştırmaların da planlanacağı öngörülebilir. Günümüzde, uzman toplulukları tarafından, tedaviyi yönlendirmek üzere kılavuzlar geliştirilmesine önem verilmektedir (103, 104). Bu kılavuzları hazırlama şartlarının daha fazla kritere bağlanarak daha dikkatli yapılacağı tahmin edilebilir (105).

MG tarihçesini irdelediğimizde bilginin nasıl yavaş yavaş biriktiği, yeni buluşların ancak eskilerinin ışığında ortaya çıkabildiği ve farklı disiplinlerin birbirinden etkilenerek ilerlemenin sağlandığı dikkatimizi çeker. Şüphesiz en önemli faktör, her biri bu derlemede anılamayan çalışkan ve araştırmacı insanlardır: Keskin klinik gözlemler yapan nörologlar, bu gözlemleri destekleyen dikkatli çalışmalar yapan patolog-farmakolog-fizyologlar ve bu hastalığa çok ilgi duyan cerrahlar. Temel bilimlere verilen önem ve araştırma için sağlanan imkanlar birçok buluşu mümkün kıldı. Bunların yanı sıra, kritik düşünceden korkmama, yeni hipotez üretebilme, sebatkarlık, cesaret ve inandığı için mücadele etme gibi özelliklerin hepsi ilerlemeye yardımcı oldu. Çok sayıda hastanın belli merkezlerde toplanması da ilgili hekimlere derinlemesine inceleme fırsatı verdi, edinilen deneyimlerin dergilerde bol miktarda bildirilmesi ve toplantılarda sunulup-tartışılması bilginin yayılmasını sağladı.

Yılan zehri ve elektrikli yılan balığı gibi ‘tabiatın hediyelerini’ (106), tesadüf ve şansı da ihmal edemeyiz. EAMG’nin başka bir amaçla yapılan bir deney sonucu keşfedilmesi gibi tesadüfleri unutmayalım. Şansın rolünü de farketmek mümkündür. Walker’in fisostigmin verdiği hasta bu toksik madde nedeniyle kaybedilseydi ya da ilk timektomiler başarısız olsaydı bu tedavilerle ilgili motivasyon devam etmeyebilirdi veya bu tedavi denemelerine uzun yıllar ara verilebilirdi.

Öykü sonlandı mı? Polisiye öyküdeki katil/azmettirici yakalandı mı? Henüz değil! Timus ile MG ilişkisi hala tam anlaşılmış değil. İmmunolojik mekanizmaları aydınlatabilmek için alınması gereken yol çok uzun. En büyük gizem hala çözülmedi: MG’yi başlatan nedir?

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN MG DENEYİMİ

Türkiye’de MG tanı ve tedavisinin yerleşmesinde İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nden (İTF) emekli öğretim üyesi Coşkun Özdemir öncü olmuştur. Bin dokuz yüz ellili yılların başında Haseki Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde çalışmakta olan Özdemir, şefi olan Şükrü Hazım Tiner’in desteğiyle MG’ye ilgi duymaya başladı ve bu ilgiyi ömür boyu sürdürerek MG’nin Türkiye’de klinik ve immunolojik alanlarda gelişmesinde önemli bir rol oynadı ve esin kaynağı oldu. Prostigminin kullanılmaya başlanmasından sonra 1954 yılında Özdemir’in ilk ameliyat edilen timoma hastası kaybedildi. Bu üzücü olaydan sonra Özdemir’in İÜ’nden Şevket Tuncel’e timektomi için gönderdiği timomasız genç kızın ameliyatı çok başarılı oldu, bu hasta halen yaşamaktadır ve iyi durumdadır. Ancak bundan sonraki üç hastadan ikisinde olumsuz sonuç alınınca YBÜ olmadan timektomi yapmanın doğru olmadığını farkeden Özdemir ameliyattan bir süreliğine vazgeçti. Özdemir, 1962’de İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi (şimdiki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi) açıldıktan sonra hastalarını YBÜ olan bu hastaneye gönderdi ve ameliyatlarda kayıp yaşanmadı.

Burada kayda değer bir çabadan söz etmek gerekir. Özdemir, 1959-1960 yıllarında, MG kanında kürar benzeri bir madde aramak üzere yapılan araştırmalardan yola çıkarak İÜ Farmakoloji Anabilim Dalı’nda (ABD) öğretim üyesi olan Alaeddin Akçasu ile birlikte o zaman için önemli olan bir deney yaptı: Farelerden izole edilen ve Tyrode solusyonuna konulan frenik sinir-diyafragma preparatına MG’li hasta serumu eklendikten sonra sinir elektriksel olarak uyarıldığında diyafragma kontraksiyonunda dekrement olup olmadığı ölçüldü. Bu işlem sekiz hastada tekrarlandı ve altısında dekrement olduğu görüldü. Böylece, MG kanında nöromüsküler iletiyi inhibe eden bir madde olduğu görüşü desteklenmiş oldu.

Timektomi, 1970’den sonra İÜ İTF öğretim üyesi Cemalettin Öner’in kurduğu YBÜ desteğiyle, İÜ İTF Göğüs Kalp Damar Hastalıkları emekli öğretim üyesi merhum Cemil Barlas ekibi tarafından, artık Özdemir’in de öğretim üyesi olduğu İTF’de yapılmaya başlandı. Bu sırada İÜ İTF en önemli MG başvuru merkezi haline gelmişti. Videotorakoskopik timektomi 2002 yılında İÜ İTF Göğüs Cerrahisi öğretim üyelerinden merhum Göksel Kalaycı’nın desteğiyle Alper Toker tarafından başlatıldı.

Medikal tedavi olarak, piridostigmin 1958 yılında Coşkun Özdemir’in gayretiyle Türkiye’ye getirtildi ve yaygın olarak kullanıma sunuldu; prostigmin 1954’den beri kullanılmaktaydı. Bin dokuz yüz yetmiş dörtte kortikosteroidler ve 1987’de azatioprin kullanılmaya başlandı. İTF’de YBÜ giderek gelişerek hastaların çok iyi tedavi edildiği bir yer haline geldi. Bundan sonraki yıllarda İTF Nöroloji ABD Nöromüsküler Hastalıklar Birimi için MG daima yakından ilgilenilen bir hastalık oldu.

Laboratuvar incelemelerinden elektromiyografiyi İTF’de başlatan Nöroloji ABD emekli öğretim üyesi Aynur Baslo oldu. İTF’de Fizyoloji ABD öğretim üyelerinden immunolog Güher Saruhan-Direskeneli’nin laboratuvarında 1995 yılında anti-AChR ve 2003’de anti-MuSK antikor tayini yapılmaya başlandı. Saruhan-Direskeneli ve ekibi, İTF Nöroloji ABD ile yakın işbirliği içinde halen MG’de immunolojik incelemeler sürdürmektedir. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitisü, İÜ öğretim üyelerinden Erdem Tüzün de MG ile ilgilenmekte ve hayvan deneyleri yapmaktadır.

Şüphesiz, yıllar içinde İTF Nöroloji, Göğüs Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Göğüs Hastalıkları ile Fizyoloji Anabilim Dalları’nın asistanları, uzmanları ve öğretim üyeleriyle çok sayıda kişi MG için büyük emek harcadı. Bunların tek tek isimleri çok uzun bir liste yapmayı gerektirir. Tarihe not düşmek açısından sadece belli bir alandaki çalışmaları Türkiye’de veya İÜ’de başlatanların ismini zikrettiğimi belirtmek isterim. Bu derlemenin odağı İÜ olduğu için burada sözü edilmese de, artık Türkiye’de birçok üniversite ve hastanede MG’nin başarıyla tedavi edildiği ve ilgi alanı oluşturduğu kuvvetle vurgulanmalıdır.

 

Her hangi bir finansal destek almadım.

Kaynakça

 1. Drachman DB. Myasthenia gravis. N Engl J Med 1994;330(25):1797–1810.
 2. Gilhus NE, Tzartos S, Evoli A, Palace J, Burns TM, Verschuuren JJGM. Myasthenia gravis. Nat Rev Dis Primers. 2019 May 2;5(1):30.
 3. Keynes G. The history of myasthenia gravis. Med Hist. 1961 Oct;5(4):313-326.
 4. Hughes T. The early history of myasthenia gravis. Neuromuscul Disord. 2005 Dec;15(12):878-886.
 5. Oosterhuis JGH. Myasthenia Gravis. London: Churchill Livingstone; 1984.
 6. Marsteller HB. The first American case of myasthenia gravis. Arch Neurol 1988;45:185-187
 7. Pascuzzi RM. The history of myasthenia gravis. Neurol Clin. 1994 May;12(2):231-242.
 8. Vincent A. Unravelling the pathogenesis of myasthenia gravis. Nat Rev Immunol. 2002 Oct;2(10):797-804.
 9. Keesey JC. A history of treatments for myasthenia gravis. Semin Neurol. 2004;24(1):5–16.
 10. Afifi AK. Myasthenia gravis from Thomas Willis to the present. Neurosciences (Riyadh). 2005 Jan;10(1):3-13.
 11. Conti-Fine BM, Milani M, Kaminski HJ. Myasthenia gravis: past, present, and future. J Clin Invest. 2006 Nov;116(11):2843-2854.
 12. Keesey J, Aarli J. Something in the Blood? A history of the autoimmune hypothesis regarding myasthenia gravis. J Hist Neurosci. 2007 Oct-Dec;16(4):395-412.
 13. Campbell, H, Bramwell E. Myasthenia Gravis, Brain 1900; 23:277–336.
 14. Silverstein AM. Autoimmunity versus horror autotoxicus: the struggle for recognition. Nat Immunol. 2001 Apr;2(4):279-281.
 15. Dale HH, Feldberg W, Vogt M. Release of acetylcholine at voluntary motor nerve endings. J Physiol. 1936 May 4;86(4):353-380.
 16. Todman D. Henry Dale and the discovery of chemical synaptic transmission. Eur Neurol. 2008;60(3):162-164.
 17. Fatt P, Katz B. Spontaneous subthreshold activity at motor nerve endings. J Phisiol. 1952;117:109-128.
 18. Keesey J. How electric fish became sources of acetylcholine receptor. J Hist Neurosci. 2005 Jun;14(2):149-164.
 19. Churchill-Davidson HC, Richardson AT. Neuromuscular transmission in myasthenia gravis. Am J Med. 1955 Nov;19(5):691-692.
 20. Grob D, Harvey AM, Johns RJ. Studies in neuromuscular function. II. Effects of nerve stimulation in normal subjects and in patients with myasthenia gravis. Bull Johns Hopkins Hosp. 1956 Sep;99(3):125-135.
 21. Keesey JC. Contemporary opinions about Mary Walker: a shy pioneer of therapeutic neurology. Neurology. 1998 Nov;51(5):1433-1439.
 22. Walker MB. Myasthenia Gravis: A Case in which Fatigue of the Forearm Muscles could induce Paralysis of the Extra-ocular Muscles. Proc R Soc Med. 1938 May;31(7):722.
 23. Nastuk WL, Strauss AJ, Osserman KE. Search for a neuromuscular blocking agent in the blood of patients with myasthenia gravis. Am J Med. 1959 Mar;26(3):394-409.
 24. Gold SC. An hypothesis concerning the pathogenesis of systemic lupus erythematosus. Br J Dermatol. 1953 Feb;65(2):43-51.
 25. Weetman AP. Autoimmune thyroid disease. Autoimmunity. 2004 Jun;37(4):337-340.
 26. Smithers DW. Tumours of the thyroid gland in relation to some general concepts of neoplasia. J Fac Radiol. 1959 Jan;10(1):3-16.
 27. Edgeworth H. A report of progress on the use of ephedrine in a case of myasthenia gravis. 1930;94(15):1136.
 28. Walker MB. Treatment of Myasthenia Gravis with physostigmine. Lancet 1934;1:1200.
 29. Walker MB. Case showing the Effect of Prostigmin on Myasthenia Gravis. Proc R Soc Med. 1935 Apr;28(6):759-761.
 30. Keynes G. The results of thymectomy in myasthenia gravis. Br Med J. 1949 Sep 17;2(4628):611-616.
 31. Eaton LM, Clagett OT. Thymectomy in the treatment of myasthenia gravis:Results in Seventy-Two Cases Compared with One Hundred and Forty-Two Control Cases.  1950;142(13):963–967.
 32. Eaton LM, Clagett OT. Present status of thymectomy in treatment of myasthenia gravis. Amer J Med 1955;19:703-717
 33. Torda C, Wolff HG. effects of administration of the adrenocorticotropic hormone (ACTH) on patients with myasthenia gravis.AMA Arch NeurPsych. 1951;66(2):163–170.

34. Grob D. Myasthenia gravis: Current status of pathogenesis, clinical manifestations, and Management. J Chronic Diseases 1958;8: 536-566.

35. Changeux JP. Discovery of the First Neurotransmitter Receptor: The Acetylcholine Nicotinic Receptor. Biomolecules. 2020 Apr 3;10(4):E547.

36. Noda M, Takahashi H, Tanabe T, Toyosato M, Furutani Y, Hirose T, Asai M, Inayama S, Miyata T, Numa S. Primary structure of alpha-subunit precursor of Torpedo californica acetylcholine receptor deduced from cDNA sequence. Nature. 1982 Oct 28;299(5886):793-797.

37. Fambrough DM, Drachman DB, Satyamurti S. Neuromuscular junction in myasthenia gravis: decreased acetylcholine receptors. Science. 1973 Oct 19;182(4109):293-295.

38. Engel AG, Santa T. Histometric analysis of the ultrastructure of the neuromuscular junction in myasthenia gravis and in the myasthenic syndrome. Ann N Y Acad Sci. 1971 Sep 15;183:46-63.

 1. Elmqvist D, Hofmann WW, Kugelberg J, Quastel DM. An electrophysiological investigation of neuromuscular transmission ın myasthenia gravis. J Physiol. 1964 Nov;174(3):417-434.
 2. Desmedt JE. Presynaptic mechanisms in myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 1966 Jan 26;135(1):209-246.
 3. Ozdemir C, Young RR. The results to be expected from electrical testing in the diagnosis of myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 1976;274:203-222.
 4. Stålberg E, Ekstedt J, Broman A. Neuromuscular transmission in myasthenia gravis studied with single fibre electromyography. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1974 May;37(5):540-547.
 5. Nastuk WL, Plescia OJ, Osserman KE. Changes in serum complement activity in patients with myasthenia gravis. Proc Soc Exp Biol Med. 1960;105:177-184.
 6. Simpson, JA. Myasthenia Gravis: A New Hypothesis.Scottish Medical Journal. 1960;5: 419-436.
 7. Patrick J, Lindstrom J. Autoimmune response to acetylcholine receptor. Science. 1973 May 25;180(4088):871-872.
 8. Lindstrom JM, Seybold ME, Lennon VA, Whittingham S, Duane DD. Antibody to acetylcholine receptor in myasthenia gravis. Prevalence, clinical correlates, and diagnostic value. Neurology. 1976 Nov;26(11):1054-1059.
 9. Toyka, KV, Drachman, DB, Pestronk A, Kao I. Myasthenia gravis: passive transfer from man to mouse.Science. 1975: 190, 397–399.
 10. Pinching AJ, Peters DK. Remission of myasthenia gravis following plasma-exchange. Lancet. 1976 Dec 25;2(8000):1373-1376.
 11. Engel AG, Lambert EH, Howard FM. Immune complexes (IgG and C3) at the motor end-plate in myasthenia gravis: ultrastructural and light microscopic localization and electrophysiologic correlations. Mayo Clin Proc. 1977 May;52(5):267-280.
 12. Compston DA, Vincent A, Newsom-Davis J, Batchelor JR. Clinical, pathological, HLA antigen and immunological evidence for disease heterogeneity in myasthenia gravis. Brain. 1980 Sep;103(3):579-601.
 13. Osserman KE, Genkins G. Studies in myasthenia gravis: reduction in mortality rate after crisis. JAMA. 1963 Jan 12;183:97-101.
 14. Thomas CE, Mayer SA, Gungor Y, Swarup R, Webster EA, Chang I, Brannagan TH, Fink ME, Rowland LP. Myasthenic crisis: clinical features, mortality, complications, and risk factors for prolonged intubation. Neurology. 1997 May;48(5):1253-1260.
 15. Buckingham JM, Howard FM Jr, Bernatz PE, Payne WS, Harrison EG Jr, O’Brien PC, Weiland LH. The value of thymectomy in myasthenia gravis: a computer-assisted matched study. Ann Surg. 1976 Oct;184(4):453-458.
 16. Rodriguez M, Gomez MR, Howard FM Jr, Taylor WF. Myasthenia gravis in children: long-term follow-up. Ann Neurol. 1983 May;13(5):504-510.
 17. Rowland LP. Controversies about the treatment of myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1980 Jul;43(7):644-659.
 18. Von Reis G, Liljestrand A, Matell G. Treatment of severe myasthenia gravis with large doses of ACTH. Ann N Y Acad Sci. 1966 Jan 26;135(1):409-416.
 19. Genkins G, Kornfeld P, Osserman KE, Namba T, Grob D, Brunner NG. The use of ACTH and corticosteroids in myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 1971 Sep 15;183:369-374.
 20. Engel WK, Warmolts JR. Myasthenia gravis: a new hypothesis of the pathogenesis and a new form of treatment. Ann N Y Acad Sci. 1971 Sep 15;183:72-87.
 21. Brunner NG, Berger CL, Namba T, Grob D. Corticotropin and corticosteroids in generalized myasthenia gravis: comparative studies and role in management. Ann N Y Acad Sci. 1976;274:577-595.
 22. Mertens HG, Balzereit F, Leipert M. The treatment of severe myasthenia gravis with immunosuppressive agents. Eur Neurol. 1969;2(6):321-339.
 23. Matell G, Bergström K, Franksson C, Hammarström L, Lefvert AK, Möller E, von Reis G, Smith E. Effects of some immunosuppressive procedures on myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 1976;274:659-676.
 24. Dau PC, Lindstrom JM, Cassel CK, Denys EH, Shev EE, Spitler LE. Plasmapheresis and immunosuppressive drug therapy in myasthenia gravis. N Engl J Med. 1977 Nov 24;297(21):1134-1140.
 25. Gajdos P, Outin H, Elkharrat D, Brunel D, de Rohan-Chabot P, Raphael JC, Goulon M, Goulon-Goeau C, Morel E. High-dose intravenous gammaglobulin for myasthenia gravis. Lancet. 1984 Feb 18;1(8373):406-407.
 26. Arsura EL, Bick A, Brunner NG, Namba T, Grob D. High-dose intravenous immunoglobulin in the management of myasthenia gravis. Arch Intern Med. 1986 Jul;146(7):1365-1368.
 27. Beeson D, Brydson M, Betty M, Jeremiah S, Povey S, Vincent A, Newsom-Davis J. Primary structure of the human muscle acetylcholine receptor. cDNA cloning of the gamma and epsilon subunits. Eur J Biochem. 1993 Jul 15;215(2):229-238.
 28. Oh SJ, Hatanaka Y, Hemmi S, Young AM, Scheufele ML, Nations SP, Lu L, Claussen GC, Wolfe GI. Repetitive nerve stimulation of facial muscles in MuSK antibody-positive myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2006 Apr;33(4):500-504.
 29. Baslo MB, Deymeer F, Serdaroglu P, Parman Y, Ozdemir C, Cuttini M. Decrement pattern in Lambert-Eaton myasthenic syndrome is different from myasthenia gravis. Neuromuscul Disord. 2006 Jul;16(7):454-458.
 30. Sanders DB, Cao L, Massey JM, Juel VC, Hobson-Webb L, Guptill JT. Is the decremental pattern in Lambert-Eaton syndrome different from that in myasthenia gravis? Clin Neurophysiol. 2014 Jun;125(6):1274-1277.
 31. Ertaş M, Baslo MB, Yildiz N, Yazici J, Oge AE. Concentric needle electrode for neuromuscular jitter analysis. Muscle Nerve. 2000 May;23(5):715-719.
 32. AAEM Quality Assurance Committee. American Association of Electrodiagnostic Medicine. Practice parameter for repetitive nerve stimulation and single fiber EMG evaluation of adults with suspected myasthenia gravis or Lambert-Eaton myasthenic syndrome: summary statement. Muscle Nerve. 2001 Sep;24(9):1236-1238.
 33. Sanders DB, Arimura K, Cui L, Ertaş M, Farrugia ME, Gilchrist J, Kouyoumdjian JA, Padua L, Pitt M, Stålberg E. Guidelines for single fiber EMG. Clin Neurophysiol. 2019 Aug;130(8):1417-1439.
 34. Hoch W, McConville J, Helms S, Newsom-Davis J, Melms A, Vincent A. Auto-antibodies to the receptor tyrosine kinase MuSK in patients with myasthenia gravis without acetylcholine receptor antibodies. Nat Med. 2001 Mar;7(3):365-368.
 35. Guptill JT, Sanders DB, Evoli A. Anti-MuSK antibody myasthenia gravis: clinical findings and response to treatment in two large cohorts. Muscle Nerve. 2011 Jul;44(1):36-40.
 36. Deymeer F, Gungor-Tuncer O, Yilmaz V, Parman Y, Serdaroglu P, Ozdemir C, Vincent A, Saruhan-Direskeneli G. Clinical comparison of anti-MuSK- vs anti-AChR-positive and seronegative myasthenia gravis. Neurology. 2007 Feb 20;68(8):609-611.
 37. Skeie GO, Aarli JA, Gilhus NE. Titin and ryanodine receptor antibodies in myasthenia gravis. Acta Neurol Scand Suppl. 2006;183:19-23.
 38. Higuchi O, Hamuro J, Motomura M, Yamanashi Y. Autoantibodies to low-density lipoprotein receptor-related protein 4 in myasthenia gravis. Ann Neurol. 2011 Feb;69(2):418-422.
 39. Renton AE, Pliner HA, Provenzano C, Evoli A, Ricciardi R, Nalls MA, Marangi G, Abramzon Y, Arepalli S, Chong S, Hernandez DG, Johnson JO, Bartoccioni E, Scuderi F, Maestri M, Gibbs JR, Errichiello E, Chiò A, Restagno G, Sabatelli M, Macek M, Scholz SW, Corse A, Chaudhry V, Benatar M, Barohn RJ, McVey A, Pasnoor M, Dimachkie MM, Rowin J, Kissel J, Freimer M, Kaminski HJ, Sanders DB, Lipscomb B, Massey JM, Chopra M, Howard JF Jr, Koopman WJ, Nicolle MW, Pascuzzi RM, Pestronk A, Wulf C, Florence J, Blackmore D, Soloway A, Siddiqi Z, Muppidi S, Wolfe G, Richman D, Mezei MM, Jiwa T, Oger J, Drachman DB, Traynor BJ. A genome-wide association study of myasthenia gravis. JAMA Neurol. 2015 Apr;72(4):396-404.
 40. Saruhan-Direskeneli G, Hughes T, Yilmaz V, Durmus H, Adler A, Alahgholi-Hajibehzad M, Aysal F, Yentür SP, Akalin MA, Dogan O, Marx A, Gülsen-Parman Y, Oflazer P, Deymeer F, Sawalha AH. Genetic heterogeneity within the HLA region in three distinct clinical subgroups of myasthenia gravis. Clin Immunol. 2016 May;166-167:81-88.
 41. Niks EH, Kuks JB, Roep BO, Haasnoot GW, Verduijn W, Ballieux BE, De Baets MH, Vincent A, Verschuuren JJ. Strong association of MuSK antibody-positive myasthenia gravis and HLA-DR14-DQ5. Neurology. 2006 Jun 13;66(11):1772-1774.
 42. Alahgholi-Hajibehzad M, Yilmaz V, Gülsen-Parman Y, Aysal F, Oflazer P, Deymeer F, Saruhan-Direskeneli G. Association of HLA-DRB1∗14, -DRB1∗16 and -DQB1∗05 with MuSK-myasthenia gravis in patients from Turkey. Hum Immunol. 2013 Dec;74(12):1633-1635.
 43. Sugarbaker DJ. Thoracoscopy in the management of anterior mediastinal masses. Ann Thorac Surg. 1993 Sep;56(3):653-656.
 44. Toker A, Tanju S, Sungur Z, Parman Y, Senturk M, Serdaroglu P, Dilege S, Deymeer F. Videothoracoscopic thymectomy for nonthymomatous myasthenia gravis: results of 90 patients. Surg Endosc. 2008 Apr;22(4):912-916.
 45. Tindall RS, Phillips JT, Rollins JA, Wells L, Hall K. A clinical therapeutic trial of cyclosporine in myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 1993 Jun 21;681:539-551.
 46. Palace J, Newsom-Davis J, Lecky B. A randomized double-blind trial of prednisolone alone or with azathioprine in myasthenia gravis. Myasthenia Gravis Study Group. Neurology. 1998 Jun;50(6):1778-1783.
 47. Gajdos P, Chevret S, Toyka KV. Intravenous immunoglobulin for myasthenia gravis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12(12):CD002277.
 48. Burns TM. History of outcome measures for myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2010 Jul;42(1):5-13.
 49. Jaretzki A 3rd, Barohn RJ, Ernstoff RM, Kaminski HJ, Keesey JC, Penn AS, Sanders DB. Myasthenia gravis: recommendations for clinical research standards. Task Force of the Medical Scientific Advisory Board of the Myasthenia Gravis Foundation of America. Neurology. 2000 Jul 12;55(1):16-23.
 50. Wolfe GI, Herbelin L, Nations SP, Foster B, Bryan WW, Barohn RJ. Myasthenia gravis activities of daily living profile. Neurology. 1999 Apr 22;52(7):1487-1489.
 51. Besinger UA, Toyka KV, Hömberg M, Heininger K, Hohlfeld R, Fateh-Moghadam A. Myasthenia gravis: long-term correlation of binding and bungarotoxin blocking antibodies against acetylcholine receptors with changes in disease severity. Neurology. 1983 Oct;33(10):1316-1321.
 52. Barohn RJ, McIntire D, Herbelin L, Wolfe GI, Nations S, Bryan WW. Reliability testing of the quantitative myasthenia gravis score. Ann N Y Acad Sci. 1998 May 13;841:769-772.
 53. Burns TM, Conaway MR, Cutter GR, Sanders DB; Muscle Study Group. Construction of an efficient evaluative instrument for myasthenia gravis: the MG composite. Muscle Nerve. 2008 Dec;38(6):1553-1562.
 54. Kaminski HJ, Alnosair E, Algahtani RM. Clinical trials for myasthenia gravis: a historical perspective. Ann N Y Acad Sci. 2018 Feb;1413(1):5-10.
 55. Sanders DB, Hart IK, Mantegazza R, Shukla SS, Siddiqi ZA, De Baets MH, Melms A, Nicolle MW, Solomons N, Richman DP. An international, phase III, randomized trial of mycophenolate mofetil in myasthenia gravis. Neurology. 2008 Aug 5;71(6):400-406.
 56. Muscle Study Group. A trial of mycophenolate mofetil with prednisone as initial immunotherapy in myasthenia gravis. Neurology. 2008 Aug 5;71(6):394-399.
 57. Sanders DB, Siddiqi ZA. Lessons from two trials of mycophenolate mofetil in myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 2008;1132:249-253.
 58. Burns TM, Sanders DB, Kaminski HJ, Wolfe GI, Narayanaswami P, Venitz J. Two steps forward, one step back: mycophenolate mofetil treatment for myasthenia gravis in the United States. Muscle Nerve. 2015 May;51(5):635-7. doi: 10.1002/mus.24608. Epub 2015 Mar 31.
 59. Pasnoor M, He J, Herbelin L, Burns TM, Nations S, Bril V, Wang AK, Elsheikh BH, Kissel JT, Saperstein D, Shaibani JA, Jackson C, Swenson A, Howard JF Jr, Goyal N, David W, Wicklund M, Pulley M, Becker M, Mozaffar T, Benatar M, Pazcuzzi R, Simpson E, Rosenfeld J, Dimachkie MM, Statland JM, Barohn RJ; Methotrexate in MG Investigators of the Muscle Study Group. A randomized controlled trial of methotrexate for patients with generalized myasthenia gravis. Neurology. 2016 Jul 5;87(1):57-64.
 60. Cruz JL, Wolff ML, Vanderman AJ, Brown JN. The emerging role of tacrolimus in myasthenia gravis. Ther Adv Neurol Disord. 2015 Mar;8(2):92-103.
 61. Wolfe GI, Kaminski HJ, Aban IB, Minisman G, Kuo HC, Marx A, Ströbel P, Mazia C, Oger J, Cea JG, Heckmann JM, Evoli A, Nix W, Ciafaloni E, Antonini G, Witoonpanich R, King JO, Beydoun SR, Chalk CH, Barboi AC, Amato AA, Shaibani AI, Katirji B, Lecky BR, Buckley C, Vincent A, Dias-Tosta E, Yoshikawa H, Waddington-Cruz M, Pulley MT, Rivner MH, Kostera-Pruszczyk A, Pascuzzi RM, Jackson CE, Garcia Ramos GS, Verschuuren JJ, Massey JM, Kissel JT, Werneck LC, Benatar M, Barohn RJ, Tandan R, Mozaffar T, Conwit R, Odenkirchen J, Sonett JR, Jaretzki A 3rd, Newsom-Davis J, Cutter GR; MGTX Study Group. Randomized Trial of Thymectomy in Myasthenia Gravis. N Engl J Med. 2016 Aug 11;375(6):511-522.
 62. Díaz-Manera J, Martínez-Hernández E, Querol L, Klooster R, Rojas-García R, Suárez-Calvet X, Muñoz-Blanco JL, Mazia C, Straasheijm KR, Gallardo E, Juárez C, Verschuuren JJ, Illa I. Long-lasting treatment effect of rituximab in MuSK myasthenia. Neurology. 2012 Jan 17;78(3):189-193.
 63. Hehir MK, Hobson-Webb LD, Benatar M, Barnett C, Silvestri NJ, Howard JF Jr, Howard D, Visser A, Crum BA, Nowak R, Beekman R, Kumar A, Ruzhansky K, Chen IA, Pulley MT, LaBoy SM, Fellman MA, Greene SM, Pasnoor M, Burns TM. Rituximab as treatment for anti-MuSK myasthenia gravis: Multicenter blinded prospective review. Neurology. 2017 Sep 5;89(10):1069-1077.
 64. Howard JF Jr, Utsugisawa K, Benatar M, Murai H, Barohn RJ, Illa I, Jacob S, Vissing J, Burns TM, Kissel JT, Muppidi S, Nowak RJ, O’Brien F, Wang JJ, Mantegazza R; REGAIN Study Group. Safety and efficacy of eculizumab in anti-acetylcholine receptor antibody-positive refractory generalised myasthenia gravis (REGAIN): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre study. Lancet Neurol. 2017 Dec;16(12):976-986.
 65. Sanders DB, Wolfe GI, Benatar M, Evoli A, Gilhus NE, Illa I, Kuntz N, Massey JM, Melms A, Murai H, Nicolle M, Palace J, Richman DP, Verschuuren J, Narayanaswami P. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: Executive summary. Neurology. 2016 Jul 26;87(4):419-425.
 66. Gronseth GS, Barohn R, Narayanaswami P. Practice advisory: Thymectomy for myasthenia gravis (practice parameter update): Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2020 Apr 21;94(16):705-709.
 67. Sanders DB, Wolfe GI, Narayanaswami P; MGFA Task Force on MG Treatment Guidance. Developing treatment guidelines for myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. 2018 Jan;1412(1):95-101.
 68. Richman DP, Agius MA. Myasthenia gravis: pathogenesis and treatment. Semin Neurol. 1994 Jun;14(2):106-110